سبد خرید

ضابطین دادگستری در حقوق ایران

۴۸,۰۰۰ تومان
ضابطين دادگسترى به عنوان بازوى اجرايى نظام قضايى نقش عديدهاى در گسترش عدل و آزادى هاى مشروع و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و در نهايت دستيابى به عدالت كيفرى و نزديك شدن هر چه بيشتر به نظام كيفرى مطلوب و كارآمد را دارند. قطع يقين دستاوردهاى فوق محقق نخواهد...
در حال بارگذاری ...