سبد خرید

قوانین و مقررات خودرو

موجودی: موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان

امــروزه خریــد و اســتفاده روزافــزون مــردم از خــودرو بــه اوج خــود رســیده و ایــن مهــم نیــاز بــه قوانیــن و مقــررات در ایــن حــوزه را بیــش از پیــش نمایــان مــی کنــد . البتــه در ایــن خصــوص گامهــای بســیار موثــری توســط نهادهــای تقنینــی صــورت گرفتــه اســت . اطــلاع خــودرو ســازان و مصــرف کننــدگان از مقــررات و قوانیــن حــوزه خــودرو ، بخــش مهمــی از حقــوق شــهروندی در جامعــه بــه شــــمار مــی آیــد . همانگونــه کــه حــق هــر خــودرو ســازی اســت کــه در بــازار رقابــت خــودرو محصــولات خــود را بــدون دقدقــه و بــا سیاســتها ، شــرایط و ضوابــط تعییــن شــده عرضــه نمایــد ، حــق خریــداران و مصــرف کنندگان خــودرو نیــز در قوانیــــن و مقــــررات دیــده شــده و آگاهــی از این حقــــوق ، استـــفاده از خــــودرو را لذت بخش تر کرده و از تضییع حقوق طرفین (خودروساز و خودرو سوار ) جلوگیری می کند. نویسندگان و گردآورندگان کتابی که پیش رو دارید سعی بر آن داشته اند تا با گردآوری مجموعه قوانین و مقررات خودرو حقوق و تکالیف خودروسازان و واردکنندگان و مصرف کنندگان را در مجموعه واحدی به خواننده ارائه نمایند
تعداد:
مقایسه
شناسه محصول: HA-10-1
زبان

نويسنده/نويسندگان

, ,

قطع

پرسش و پاسخ از مشتریان

 1. 0 رای
  س 1so4qe
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 2. 0 رای
  س ntb98y
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 3. 0 رای
  س 8xgylh
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 4. 0 رای
  س jblem1
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 5. 0 رای
  س ks0ml2
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 6. 0 رای
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 7. 0 رای
 8. 0 رای
  س k1ahnn
  هنوز هیج پاسخی برای این سوال ثبت نشده است ! همین حالا جواب دهید
 9. 0 رای

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...